Posts

शनिस्तोत्रम | Shani stotra in marathi | Shani mantra

शनिस्तोत्रम  | Shani stotra in marathi | Shani mantra॥ अथ शनिस्तोत्रम् ॥श्री: ॥ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषि: शनैश्चरो देवत त्रिष्टुपछंद:  शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: ॥
कोणाऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रु: कृष्ण: शनि: पिंगलमंद सौरि:  ॥ नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय ॥ 1॥
सुरासुर: किंपुरूषा गणेंद्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च ॥  पीड्यंति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नाम: श्रीरविनंदनाय ॥ 2 ॥
नरा नरेंद्रा: पशवो मृगेंद्रा वन्याश्च ये कीटपतंगभृंगा ॥  पीड्यंति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय ॥ 3 ॥
देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा: पुरपत्तनाति ॥  पीड्यंति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय ॥ 4 ॥
तिलैर्यवैर्माषगुडन्नदानैर्लोहे​न नीलांबरदानतो वा ॥  प्रीणाति मंत्रैर्निजवासरे च तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय ॥ 5 ॥
प्रयाकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायाम्‌ ॥  यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय ॥ 6 ॥
अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नर: सूखी स्यात्‌ ॥ गृहाद्‌ गतो यो न पुन: प्रयाति तस्मै नम: श्रीरविनंदनाय नम: ॥ 7 ॥
स्रष्टा स्यंभूर्भुवनतरस्य त्र…

मारुती स्तोत्र | हनुमान स्तोत्र | Maruti stotra hanuman stotra in marathi lyrics

भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती | वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ||1||महाबळी प्राणदाता, सकळां उठवी बळें | सौख्यकारी दुःखहारी, दूत वैष्णव गायका ||2||
दीननाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदांतरा|ं पातालदेवताहंता, भव्यसिंदूरलेपना ||3|लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना | पुण्यवंता पुण्यशीळा, पावना परितोषका ||4|
ध्वजांगे उचली, बाहो, आवेशें लोटला पुढें | काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ||5|ब्रह्मांडे माईली नेणों, आंवळे दंतपंगती | नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा, भ्रुकुटी ताठिल्या बळें ||6|
पुच्छ ते मुरडीले माथा, किरीटी कुंडले बरीं | सुवर्ण कटी कांसोटी, घंटा किंकिणी नागरा ||7|ठकारे पर्वता ऐसा, नेटका सडपातळू | चपळांग पाहतां मोठे, महाविद्युल्लतेपरी || 8||
कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे | मंद्राद्रीसारिखा द्रोणू, क्रोधें उत्पाटिला बळें ||9||आणिला मागुतीं नेला, आला गेला मनोगती | मनासी टाकिलें मागें, गतीसी तुळणा नसे ||10||
अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे | तयासी तुळणा कोठे, मेरु मंदार धाकुटे ||11||ब्रह्मांडाभोवते वेढे, वज्रपुच्छें करू शकें | तयासी तुळणा कैंची, ब्रह्मांडी पाहता नसे ||12…

रामरक्षा | Ramraksha in marathi lyrics

रामरक्षा  | Ramraksha in marathi lyrics ॥ श्री गणेशाय नमः ॥अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । बुधकौशिकऋषिः। श्रीसीतारामचन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्‍तिः। श्रीमद् हनुमान् कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । अथ ध्यानम् । ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं । बद्धपद्मासनस्थम् । पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् । वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् । नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् ॥ इति ध्यानम् । चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥ 1 ॥ ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् । जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥ 2 ॥ सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम् । स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥ 3॥ रामरक्षाम् पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् । 'शिरो' मे राघवः पातु 'भालं' दशरथात्मजः ॥ 4 ॥ कौसल्येयो 'दृशौ' पातु विश्वामित्रप्रियः 'श्रृती' । 'घ्राणं' पातु मखत्राता 'मुखं' सौमित्रिवत्सलः ॥ 5 ॥ 'जिह्वां' विद्यानिधिः पातु 'कण्ठं' भरतवन्दितः । 'स्कन्धौ' दिव्यायु…

पुरुषसूक्त | Purushsuktam marathi Lyrics

पुरुषसूक्त|| श्री गणेशाय नम: ||ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् | स भूमिं विश्वतो वृत्वाSत्यतिष्ठ्द्दड्गुलम् || 1 || पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् | उतामृतत्वस्येशानो यद्न्नेनातिरोहति || 2 || एतावानस्य महिमाSतो ज्यायांश्च पूरुषः | पादोSस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि || 3 || त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोSस्येहाभवत्पुनः | ततो विष्वड्व्यक्रामत्साशनानशने अभि || 4 || तस्माद्विराळजायत विराजो अधिपूरुषः | स जातो अत्यरिच्यत पश्चाभ्दूमिमथो पुरः || 5 || यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत | वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि: || 6 || तं यज्ञं बहिर्षि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः | तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये || 7 || तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् | पशून्तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्याश्च ये || 8 || तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे | छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत || 9 || तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः || 10 || यत्पुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन् | मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरु पादा उच्येते || 11 || ब्राह्मणोSस्य…

शुभंकरोती कल्याणम .. Shubhamkaroti Kalyanam stotra

शुभंकरोती कल्याणमआरोग्यम धनसंपदाम शत्रुबुद्धी विनाशाय दिपज्योती नमोस्तुते दिव्या दिव्या दिपत्कार कानी कुंडल मोतीहार दिव्याला पाहून नमस्कार दिवा लावला देवापाशी उजेड पडला तुळशीपाशी माझा नमस्कार सर्व देवांच्या पायापाशी तिळाचं तेल कापसाची वात दिवा जळूदे सारी रात घरातली पीडा बाहेर जावो बाहेरची लक्ष्मी घरात येवो घरच्या धन्याला उदंड आयुष्य लाभो देवो.

||अघोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम|| Ghorkashtodharan stotra lyrics in marathi

||अघोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम||श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव| श्री दत्तास्मान पाहि देवाधीदेव|| भावग्राह्य क्लेशहारिन सुकीर्ते| घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते|| 1 त्वं नो माता त्वं पिताप्तो दिपस्त्वं| त्रातायोगक्षेमकृसद्गुरुस्त्वम|| त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते| घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते|| 2 पापं तापं व्याधीमाधींच दैन्यम| भीतिं क्लेशं त्वं हरा$शुत्व दैन्यम|| त्रातारंनो वीक्ष इशास्त जूर्ते| घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते|| 3 नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता| त्वत्तो देवं त्वं शरण्योकहर्ता| कुर्वात्रेयानुग्रहं पुर्णराते| घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते|| 4 धर्मेप्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं| सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं| भावासक्तिंचाखिलानन्दमूर्ते| घोरात्कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते|| 5 श्लोकपंचकमेतद्यो लोकमंगलवर्धनम| प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियोभवेत|| 6 ||इति श्रीमत्वासुदेवानंदसरस्वतिविरचितं अघोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम सम्पूर्णम||

महालक्ष्मी स्तोत्र | Mahalaxmi Stotra in Marathi lyrics

Image
महालक्ष्मी  स्तोत्र | Mahalaxmi Stotra in Marathi lyrics

नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।1।। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि। सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।2।। सर्वज्ञे सर्ववरदे देवी सर्वदुष्टभयंकरि। सर्वदु:खहरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।3।। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि। मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।4।। आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि। योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।5।। स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे। महापापहरे देवि महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।6।। पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणी। परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।7।। श्वेताम्बरधरे देवि नानालंकारभूषिते। जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मी नमोस्तु ते।।8।। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं य: पठेद्भक्तिमान्नर:। सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा।।9।।
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्। द्विकालं य: पठेन्नित्यं धन्यधान्यसमन्वित:।।10।।

नवग्रह स्तोत्र | Navagraha Stotra in Marathi lyrics

नवग्रह स्तोत्र | Navagraha Stotra in Marathi lyricsजपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिंतमोरिसर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं (रवि) ||1||
दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोंमं शंभोर्मुकुट भूषणं (चंद्र) ||2||
धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांतीं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तंच मंगलं प्रणमाम्यहं (मंगळ) ||3||
प्रियंगुकलिका शामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं (बुध) ||4||
देवानांच ऋषिणांच गुरुंकांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं (गुरु) ||5||
हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं (शुक्र) ||6||
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं (शनि) ||7||
अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहूं प्रणमाम्यहं (राहू)  ||8||
पलाशपुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं (केतु) ||9||
इति व्यासमुखोदगीतं य पठेत सुसमाहितं  दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशांतिर्भविष्यति  नर, नारी, नृपाणांच भवेत् दु:स्वप्न नाशनं ऐश्वर्यंमतुलं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनं

गणपती स्तोत्र | Ganpati stotra in marathi lyrics

Image
गणपती स्तोत्र  | Ganpati stotra in marathi lyricsप्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्भक्तावासं स्मरेनित्यम आयुष्कामार्थ सिध्दये ॥1॥प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम ॥2॥ लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धुम्रवर्णं तथाषष्टम ॥3॥ नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम ॥4॥ द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर: न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिध्दीकर प्रभो ॥5॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम ॥6॥ जपेद्गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिध्दीं च लभते नात्र संशय: ॥7॥ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य: समर्पयेत तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत: ॥8॥ इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं संपूर्णम ||


27 योगांची नावे व त्यांच्या देवता

Image
27  योगांची नावे व त्यांच्या देवता 
विष्कुम्भ - यमप्रीती - विष्णू आयुष्यमान  - चंद्र सौभाग्य - ब्रह्मा शोभन - बृहस्पती अतिगंड - चंद्र सुकर्मा  - इंद्र धृती - जल शूल - नाग गंड - अग्नीवृद्धी -   सूर्य ध्रुव - भूमीव्याघात -  पावनहर्षण -  भाग वज्र  - वरून सिध्दी  - गणेश व्यतिपात - रुद्र वरीयान - कुबेर परीघ -  विश्वकर्मा शिव - मित्रसिद्ध  - कार्तिकेयसाध्य - सावित्री शुभ  - लक्ष्मी शुक्ल  - पार्वती ब्रह्म  - अश्विनी इंद्र  - पितृ वैधृती  - धृती 
Share in Whatsapp